ദിലീപ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എഡിറ്റർക്ക് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരുടെ മനസ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് – ദിലീപ് തന്നെ ഒത്തിരി ദ്രോഹിക്കുന്നതായി പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രൻ